Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Aug 2011
Ainm: Lára Uí Bhronntún
 
Club & Contae: Baile Mhic An Aba & Ard Mhacha
 
Cá raibh tú ar scoil/ollscoil?
D’fhreastail mé ar bhunscoil Naomh Caitríona i lár na cathrach in Ard Mhacha agus chuaigh mé ar aghaidh chuig Coláiste Chaitríona ina dhiaidh. Thug mé aghaidh ar Ollscoil Chúil Raithin, áit ar chaith mé trí bliana ann. Sa deireadh rinne mé Teastas Iarchéime san Oideachas i gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste.
Where did you go to school/university?
I went to Mount St Catherine’s Primary school in Armagh and then I went on to St. Catherine’s College after that. I then went on to spend three years at University of Ulster, Coleraine. I then completed a Postgraduate Certificate in Education at St Mary’s University College Belfast.
 
Cen post atá agat?
I láthair na huaire tá mé ag obair mar mhúinteoir i nGaelscoil na Speiríní i nDoire. Bím ag obair le páistí óga ag spreagadh ár gcúltuir agus ár dteanga dhúchais.Chomh maith leis an Ghaeilge, tá suim mhór agam sa spórt agus i gceol traidisiúnta. 
What is your occupation?
I am currently a teacher at Gaelscoil na Speiríní in County Derry. I work with young children to promote our native language and culture. As well as Irish, I have a big interest in sport and traditional music. 
 
Cad chuige ar chuir tú spéis sa Ghaeilge sa chéad áit?
Is teaghlach mór Gaeilge muidinne. Is Gaeilgeoir líofa í mo mháthair agus ba ghnách léi ranganna a ghlacadh sa cheantar s’againne i bhFeirm Mhic Cafflaigh. Chaith mé tréimhse gach bliain sa Ghaeltacht i Machaire Rabhartaigh. Mothaím féin iontach bródúil as ár gcultúr agus as ár dteanga dhúchais.
How did you become interested in the Irish language?
My family have a great interest in Irish. My mother is a fluent Irish speaker and she used to take Irish classes in the area at McCaffley’s Farm. I went to the Gaeltacht college in Machaire Rabhartaigh every year and I feel extremely proud of our own language and culture.
 
Ar chóir don CLG bheith ag cur na Gaeilge chun cinn?
Gan aon dabht, ba chóir go mbeadh an CLG agus na daoine atá ceangailte leis na Boird Contae, leis na clubanna, agus le comhlachtaí éagsúla níos mó a dhéanamh ar son ár dteanga. Sa lá atá inniu ann, agus ár dteanga dhúchais faoi bhláth sa tuaisceart, agus ar ndóigh fud fad na tíre, mar gheall ar an Ghaelscolaíocht, tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil an CLG ag tabhairt tacaíochta don Ghaeilge agus don chultúr. Dar liom féin, ba chóir go raibh páistí óga ábalta a dteanga féin a chleachtadh agus a úsáid ina dtimpeallacht féin.
Bhí mé féin iontach bródúil nuair a chuala mé Dara Ó Cinnéide i 2004 agus Seán Óg Ó hAilpín i 2005 ag Cluichí Ceannais na hÉireann ag gabháil buíochais le gach duine i nGaeilge agus níl aon amhras ná go raibh siad an bhródúil as a dteanga féin. Da mbeadh seans ag níos mó imreoirí le clú agus cáil an teanga a úsáid sna meáin chumarsáide, ag na campaí samhraidh agus go ginearálta, bheadh sin ina chuidiú leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus a chaomhnú. 
Should the GAA promote the Irish language?
There is absolutely no doubt that the GAA and those connected to County Boards, club committees and various companies should be doing more to promote our language. Particularly in this age when our native tongue is thriving in the north and throughout the entire country due to the growth in Irish medium education, it is extremely important that the GAA supports the Irish language and the Irish culture. I believe that young children should be taught to speak and to use the Irish language in their own environments.
I felt very proud when I listened to Dara Ó Cinnéide in 2004 and Seán Óg Ó hAilpín in 2005 using Irish in their acceptance speeches at the All-Ireland finals and it is clear that they are proud of their language. If more high profile players used Irish in the media, at summer camps and at other occasions, it would do a lot to promote and preserve the Irish language. 
 
Cé chomh tábhachtach is atá an ghaelscolaíocht do thodhchaí na teanga?
Tá mé féin ag obair i nGaelscoil agus creidim féin go bhfuil an Gaeloideachas iontach tábhachtach maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa lá atá inniu ann.
Sna Gaelscoileanna, tá muidinne ag cothú agus ag spreagadh na ndaoine óga i dtreo na Gaeilge. Agus tá fás ar úsáid na teanga i measc an aois óig. Ba chóir go mbeadh an CLG agus an Cumann Camógaíochta ag obair as lámh a chéile chun an Ghaelige a chur i lár an aonaigh inár spóirt sa tír freisin.
How important is Irish medium education for the future of the language?
I work in a gaelscoil and I believe that Irish medium education has a central role in preserving the Irish language. Irish medium schools encourage young people to learn and to use Irish and Irish has become more prevalent in recent years because of that. The GAA and the Camogie Association should be cooperating and doing more to include the Irish language in our Gaelic sports.
 
Agus ó thaobh na camógaíochta de, cad é mar a d’éirigh libh i mbliana?
Caithfidh mé a admháil go raibh bliain den chéad scoth againn go dtí seo sna comórtais. Tá an t-ádh dearg orainn mar go bhfuil maoir foirne macánta díograiseacha ag tabhairt aire dúinn ar fhoireann an Chontae. Tá scoth na gcailíní i gcuideachta liom ar an fhoireann agus tá ár gcroí istigh sa chamógaíocht. Is fíor a rá go bhfuil fás tagtha ar an chamógaíocht in Ard Mhacha anois mar gheall ar an dul chun cinn atá déanta againn le cúpla bliain anuas i gcomórtas Neansaí Uí Mhuirí. Tá na maoir foirne agus an fhoireann ag déanamh a seacht ndícheall an chamógaíocht a chur i mbéal an phobail arís.
Is í an aidhm atá againn i mbliana (le cuidiú Dé) ná Corn Neansaí Uí Mhuirí a bhaint. I mbliana, tá neart oibre déanta againn agus tá muid ag dul sa treo ceart ag an bhomaite. Tá Uíbh Fhailí, an Iarmhí agus Tír Eoghain fágtha sa chomórtas agus buailfimid le Tír Eoghain sa chluiche leath cheannais ar an 20ú de mhí Lúnasa. Tá mé rud beag neirbhíseach faoin chluiche seo. Ní hé seo an chéad uair gur bhuail muid le Tír Eoghain agus tuigimid go mbeidh cluiche an-mhór de dhíth orainn chun bua a fháil.
How have Armagh been doing on the camogie field this year?
We have had a fantastic year so far . We are very fortunate to have an energetic and accomplished management set-up on the county team. I am playing alongside some fantastic players who have a passion for camogie. Camogie has certainly developed in Armagh recently due to the progress of the county team in the Nancy Murray Cup. The management and the players our doing their very best to promote camogie in the heart of the community.
Our aim for this year is hopefully to capture the Nancy Murray Cup. We have worked hard to achieve that from the start of the year and we are close to realising it now. The other teams left in the competition are Uíbh Fhailí – Offaly, an Iarmhí – Westmeath and Tír Eoghain – Tyrone and we will meet Tyrone in the semi-finals on the 20th August. I am slightly nervous about this game. It is not the first time that we will have come up against them and we know that we will require a big effort to get past them and claim a place in the final.
 
Bhain sibh an chraobh idirmheánach in Uladh i mbliana, an bhfuil bearna mhór ann idir na contaetha láidre agus na foirne eile sa Chúige nó an bhfuil sibhse ag druidim na bearna?
Tá bearna ann cinnte, ach tá obair mhaith déanta ag na maoir foirne agus dul chun cinn iontach déanta ag na cailíní in Ard Mhacha i mbliana agus tá an bhearna sin ag druidim. Tá aithne agam ar chuid de na himreoirí camógaíochta in Uladh agus creidim go bhfuil an caighdeán céanna d’imreoirí againn in Ard Mhacha. Bíonn scoth na n-imreoirí i gcónaí ag imirt ar son a gcontae ach caithfidh mé a rá go bhfuil feabhas iontach déanta leis an fhoireann i mbliana mar gheall ar scileanna bainisteoireachta na maor foirne ar an taobh líne.

Having won the intermediate championship in Ulster, is there still a big gap between yourselves and the stronger teams or do you believe that the gap is closing?
There certainly is a gap between us and the stronger sides, but the girls in Armagh and the management team are doing a fantastic job this year and the gap is definitely closing. I know some of the camogie players in other counties in Ulster and I believe that the players in Armagh are just as good and as strong. The best camogie players in the county go on to represent their county but I genuinely believe that this year’s Armagh team have improved vastly because of the skills and advice of our managers on the sideline.