Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Oct 2012

Bhí an t-ádh dearg ar naonúr Gaeilgeoirí óga as Ard Mhacha ar na mallaibh nuair a reáchtáladh cuairt speisialta ar Áras Craolacháin an BBC i mBéal Feirste mar chuid de thionscadal idirghlúine atá á eagrú ag CAIRDE Teo. Tá na daltaí uilig ag déanamh taighde faoi láthair le clár raidió a chur le chéile, clár a bheas á chraoladh roimh an Nollaig ar Raidió Fáilte – an t-aon stáisiún raidió pobail sa tuaisceart a chraoltar trí Ghaeilge.

‘AOIS’ an t-ainm atá ar an tionscadal, agus is é atá i gceist leis ná na rannpháirtithe óga ag caint le grúpaí daoine níos sine le constaicí idirghlúine a sharú agus le plé a dhéanamh ar cheisteanna comhaimseartha a mbíonn tionchar acu ar dhaoine óga an lá atá inniu ann. Déanfar agallaimh foirmiúla idir na daoine óga agus agus bainfidh na daoine óga úsáid astu le clár raidió a dhéanamh. Fuarthas maoiniú don tionscadal seo ó Linking Generations agus ó Fhoras na Gaeilge.

Aithníodh grúpa daoine óga agus grúpa daoine níos sine le páirt a ghlacadh sa tionscadal cruthaitheach seo agus cuireadh fóram plé ar bun in Óstán Ard Mhacha le fócasghrúpaí. Aithníodh roinnt saincheisteanna i measc an phlé, go háirithe eisimirce, inimirce, dífhostaíocht, ceardchumainn, imeallú sóisialta, féinmharú, drugaí agus mí-úsáid drugaí.

Bhí seisear daoine fásta sásta dul faoi agallamh ar an chlár raidió a bheadh á stiúradh ag na daoine óga. D’eagraigh an Dr Antaine Ó Donnaile ó BBCNI ceardlann treanála ar scileanna agallóireachta in Ard Mhacha agus shocraigh sé turas thart ar stiúideonna an BBC i mBéal Feirste dóibh. Bhí na daoine óga iontach sásta glacadh leis an chuireadh agus chonaic siad féin an dóigh a gcuirtear cláracha teilifíse agus raidió le chéile. Bhí lúcháir ar an ghrúpa bualadh le cuid de na réaltaí áitiúla teilifíse agus raidió nuair a bhí siad ag an BBC.

I ndiaidh an turais, chuaigh an grúpa ar aghaidh go Raidió Fáilte i mBéal Feirste agus thug siad faoi cheardlann laethlae ar léiriúchán agus eagarthóireacht raidió. Thug Fergus Ó hÍr agus Dónall MacMurchaidh ceardlanna suimiúla agus eolasacha a thug bunléargas ar craolachán raidió do na daltaí.  Chomh maith leis sin, rinne na daltaí agallaimh leis na rannpháirtithe níos sine den chéad uair.

Thréaslaigh Seán Ó Maoilsté, Oifigeach Forbartha Gaeilge le CAIRDE Teo, leis na rannpháirtithe:

“Tá an dá ghrúpa atá páirteach sa tionscadal AOIS ag léiriú tiomantais tuiscint níos fearr a chothú idir na glúnta. Léirigh na daoine óga an-díograis agus aibíocht agus bhí an grúpa níos sine iontach fláithiúil lena gcuid ama agus lena gcuid eolais. Amharctar ar shaincheisteanna casta na sochaí seo ar bhealaí iontach difriúil ag brath ar roinnt imthoscaí mar aois, taithí agus athruithe sa teicneolaíocht. Cé go bhfuil athruithe suntasacha le feiceáil ó bhí na 1950idí agus na 1960idí ann, tá na fadhbanna céanna a bhí ag an ghlúin sin anois ag cur as do dhaoine óga go fóill, fadhbanna mar dífhostaíocht, eisimirce, mí-úsáid alcóil agus drugaí, féinmharú, srl. Is cinnte go mbeidh daoine óga ag cur na ceiste ‘cad chuige a bhfuil na fadhbanna seo ag teacht chun solais do gach glúin?’ B’fhéidir go mbeidh freagra suimiúil ann i ndiaidh an tionscadail idirghlúine seo.”

Nine lucky students from Armagh were treated to a VIP tour of BBC Broadcasting House in Belfast last week as part of an intergenerational project organised by CAIRDE Teo. The students, who are all fluent Irish speakers, are carrying out research for a radio programme that will be broadcast before Christmas on Raidió Fáilte – the north’s only Irish language community radio station.

The young people have entitled their project ‘AOIS’ which is an acronym for ‘Acts of Intergenerational Sharing’. The project involves young participants engaging with groups of older people to break down generational barriers and initiate a process of dialogue around contemporary issues which impact on young peoples lives today. Formal interviews will then be conducted between both groups which the young people will use to formulate and produce a radio programme to professional standards. Funding has been secured for the project from Linking Generations NI and Foras na Gaeilge.

Two groups at opposite ends of the generational spectrum were initially identified to participate in this creative cross-generational project. A discussion forum was then organised in Armagh City Hotel involving focus groups of young people and older people. Issues arising from the discussion included the recurring themes of emigration, immigration, unemployment, trade unions, social isolation, suicide, drugs and alcohol misuse.

Six older people agreed to become interview subjects for a radio programme created by the younger people. Dr Antaine Ó Donnaile from BBCNI delivered a training workshop in radio interviewing skills in Armagh before inviting the group to a VIP tour of the bustling BBC studios in Belfast. The young people enthusiastically embraced the offer and were treated to behind the scenes glimpses of how both television and radio is produced. The Armagh group were delighted to be introduced to some of our local stars of screen and radio while touring around BBC.

The tour complete, it was off then to Raidió Fáilte in Belfast for a half day training workshop in radio production and editing. Fergus Ó hIr and Dónal MacMurchaidh delivered informative and engaging workshops which introduced the students to the fundamentals of radio broadcasting. The students also conducted their first interviews with the older participants on the project.

Seán Ó Maoilsté, Irish language officer with local Irish language group CAIRDE teo, commended the participants:

“Both groups who are engaged in the AOIS project are showing a genuine commitment to creating greater understanding across the generations. The younger group have shown great enthusiasm and maturity in their approach to the project while the older age group have been very generous with their time and wisdom. The complex issues which face our society today are seen through very different prisms depending on factors like age, experience, familiarity with technological advances, etc. While the world around us has changed significantly since the 1950s and 1960s, the fundamental issues of concern to teenagers today such as unemployment, emigration, alcohol and drug misuse, suicide, etc have faced every generation before them. Young people inevitably pose the question ‘why do these problems continue to arise in every generation?’ This intergenerational project may throw up some interesting answers.”