Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 Jun 2013

Project Background

Beidh an aip ag díriú ar oidhreacht Eamhain Mhacha in Ard Mhacha, ceann de na suíomhanna ársa is tábhachtaí in Éirinn. Tá an tionscadal á choimisiúnú ag CAIRDE Teo agus tá tacaíocht aige ón Chiste Crannchuir Oidhreachta. Fuarthas tacaíocht airgid fosta ó Chomhairle Ard Mhacha agus tá an NIEA, ar leo an suíomh faoi láthair, taobh thiar den tionscadal.

Cruthóidh an tionscadal 2 Fheidhmchlár Gutháin GPS d’Eamhain Mhacha; ceann do pháistí óga agus dá dteaghlaigh agus ceann eile do dhéagóirí agus do dhaoine fásta. Beidh acmhainní ilfheidhme ar na haipeanna i bhfoirm cluichí eachtraíochta a dhéantar a thionscnamh ag GPS satailíte. Rachaidh na haipeanna chun leas an phobail áitiúil agus chun leas turasóirí agus beidh an aip ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh siad ar fáil saor in aisce agus beifear ábalta iad a úsáid ar an iPhone agus ar ghléasanna Android araon.

Cuirfear oiliúint ar ghrúpa daoine óga sa teicneolaíocht is úire leis na hacmhainní ilfheidhme a dhearadh agus a fhorbairt. Áireofar ar an fhoghlaim taighde ar oidhreacht Eamhain Mhacha. Tabharfaidh na daoine óga cuairt ar áiteanna eile le foghlaim faoin dóigh a ndéantar comóradh ar an oidhreacht sula dtugann siad faoin tionscadal a dhearadh, a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a thaifeadadh, agus iad faoi stiúir stiúrthóirí gairmiúla ilmeáin.

Chomh maith leis na haipeanna, soláthróidh na daoine óga suíomh idirlín ar a mbeidh an t-ábhar uilig ar fáil. Beidh blag ó na daoine óga ar an suíomh fosta le hinsint faoi na gníomhaíochtaí éagsúla agus beidh nascanna eile úsáideacha air.

Torthaí don Tionscadal le Feidhmchláir Dhátheangacha Gutháin GPS agus Suíomh Idirlín a dhéanamh
•2 Fheidhmchlár dátheangach Gutháin GPS, Tógáil, Tástáil agus Soláthar
•Taifeadadh físe agus fuaime
•Eagarthóireacht dhátheangach (Gaeilge agus Béarla) físe agus fuaime le Soláthar Aipeanna agus suímh idirlín móide Eagarthóir agus Áiseanna Eagarthóireachta
•Oiliúint do dhaoine óga
•Taighde agus scripteanna dátheangacha (Gaeilge agus Béarla)
•Agallaimh agus earcú aisteoirí
•Foilsitheoireacht App Furnace
•Tógáil suímh idirlín

Comhlánú agus Cur isteach Tairiscintí

Ní mór bunchóip agus dhá chóip den tairiscint a sholáthar do Ghearóid Ó Machail, Oifigeach Forbartha CAIRDE Teo ag an seoladh thíos roimh 4pm ar an dáta deiridh. Ní mór an tairiscint bheith ag Gearóid nach moille ná 30ú Meitheamh 2013.

Le hachoimre tairisceana agus treoir a fháil, nó le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le:

CAIRDE Teo, An chéad urlár, Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha, Sráid Thomáis, Ard Mhacha, BT61 7AE. Guthán: 028(048) 37515229 gearoid@worker.com

The Eamhain Mhacha Heritage Apps project focusses on the heritage of Eamhain Mhacha / Navan Fort in Armagh, one of the most important prehistoric sites in Ireland. The project is being commissioned by CAIRDE Teo and is supported by Heritage Lottery Fund. Funding assistance has also been received from Armagh City and District Council and the project has the backing of the NIEA, in whose ownership the site currently rests.

The Eamhain Mhacha Heritage Apps project will create 2 Bilingual GPS Mobile Applications for Eamhain Mhacha / Navan Fort; one for young children and their families and the other for older teenagers and adults. The Apps will contain multi-media resources in the form of adventure games triggered by satellite GPS. The Apps will be for the benefit of the local community as well as tourists to the area and will be available in the Irish language as well as English. They will be available free of charge in perpetuity and will sit on both iPhone and android devices

A group of young people will be mentored and trained in the latest technology to design and develop multi-media resources which will interpret the heritage of Eamhain Mhacha / Navan Fort. The learning will include research into the heritage and how it has been interpreted in the past. The young people will visit other locations to assess how heritage is commemorated in other places before designing, developing, implementing and recording their own project under the guidance of professional multi-media producers.

As well as the Apps, the young people will produce a static website on which the content will also be available. The website will contain the young people’s blog on their activities as well as useful links.

Minimum Outputs for Bilingual GPS Mobile Applications and Website Production
•2 Bilingual GPS Mobile Applications, Build, Test and Delivery
•Video and Audio Recording
•Bilingual (Irish and English) Video and Audio Editing with Delivery for Apps and Website plus Editor and Editing Suite
•Training and Mentoring for Young People
•Bilingual (Irish and English) Research and Scripting
•Interview and Recruitment of Actors
•App Furnace Publishing
•Website Build

Completion and Submission of Tenders

One original and [two] copies of your tender must be delivered to Gearóid Ó Machail, Development Manager with CAIRDE Teo at the address below before 4pm on the closing date. To arrive no later than 30th June 2013.

For Tender Brief and Guidance, or additional information contact:

CAIRDE Teo, First Floor, Armagh City Shopping Centre, Thomas Street, Armagh, BT61 7AE. Tel: 028(048) 37515229 gearoid@worker.com