Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Dec 2013

1463770_564771306939746_1107345441_nTá baicle Gael óg as Ard Mhacha i ndiaidh cáilíocht a bhaint amach san fhiontraíocht shóisialta, i ndiaidh dóibh clár oideachais de chuid CAIRDE Teo a chur i gcrích. Bronnadh teastais ar an ghrúpa daoine óga, idir 17 agus 22 bliain d’aois, an tseachtain seo caite ag searmanas speisialta in Óstán Chathair Ard Mhacha.

Lainseáladh an tionscadal ógfhiontraíochta ‘SEAS’ i rith Sheachtain na Gaeilge agus bhí sprioc ag CAIRDE Teo cur le cumas Ghaeilgeoirí óga i gcathair Ard Mhacha le fostaíocht a chruthú agus airgead a dhéanamh agus iad ag baint leasa as a scileanna agus as a dtaithí féin. Mar chuid den chlár, rinne na daltaí cúrsaí a bhí creidiúnaithe ag Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, chuaigh siad ar thurais staidéir, ar shocrúcháin oibre agus ar thréimhsí cónaithe agus d’fhoghlaim siad scileanna nua a chuideoidh leo bearnaí a aithint maidir le soláthar táirge agus seirbhíse agus le teacht ar fhreagraí sochfhiontraíocha ar cheisteanna áitiúla.

Bhí an Dr Tess Maginess, Stiúrthóir Chlár na bFochéimithe i Scoil an Oideachais d’Ollscoil na Ríona, agus an tOllamh Paul Stewart, Ollamh i Socheolaíocht na hOibre agus na Fostaíochta in Ollscoil Shrath Chluaidh, bhí siad i láthair le teastais a bhronnadh ar na daltaí sular fhreastail siad ar Chóisir Nollag ag an óstán.

1476434_564771230273087_586085011_nBhí na hiarrthóirí rathúla, an mhórchuid acu a d’fhreastail ar Ghaelscoileanna an cheantair, ábalta socrúchán oibre a dhéanamh le roinnt fiontair áitiúla agus fuair siad eolas agus taithí praiticiúil ar an obair shuimiúil a bhíonn ar siúl sa tríú earnáil seo. Fuair an tionscadal maoiniú ón chlár Ag Spreagadh ÓgFiontraíochta – tionscnamh de chuid an ghrúpa RBS, máthairghrúpa Banc Uladh, a thugann deontais le níos mó daoine óga a spreagadh le foghlaim faoin fhiontraíocht, le cur lena scileanna agus le gnóthaí a thoiseacht. Fuair CAIRDE Teo páirtmhaoiniú fosta ó chlár Chiste an Chrannchuir Mhóir.

Dúirt Joanne McDowell, Stiúrthóir le Ciste an Chrannchuir Mhóir: “Tá lúcháir orm go raibh muid in ann tacú le hobair CAIRDE Teo tríd an scéim Awards for All. Tugann an scéim maoiniú do thionscadail a chuidíonn le hathruithe dearfacha a dhéanamh i bpobail agus a fhorbraíonn scileanna nua ag an am céanna. Léiríonn an tionscadal seo é seo go foirfe agus tréaslaím leo ar rath an tionscadail.”

Chomh maith le dhá ghearrchúrsa a dhéanamh a bhí creidiúnaithe ag Scoil Oideachais Ollscoil na Banríona a dhírigh ar Chumarsáid agus Scileanna Meáin agus ar an Gheilleagar Sóisialta agus Fiontraíocht Chultúrtha, bhí na daoine óga bainteach leis an Chlár Sochfhiontraíochta de chuid Invest NI a chuidíonn le hábhar fiontraí gnóthaí a thoiseacht sa gheilleagar sóisialta. Soláthraíodh an chuid seo den tionscadal i gcomhar le Stephen McClelland as Gníomhaireacht Fiontraíochta an Iúr agus Múrna.

1510549_564771513606392_924870497_nAgus é ag cur fáilte roimh an tionscadal, dúirt an tUasal McClelland:

“Tá tionscadal eile seolta ag CAIRDE Teo a chuirfeas leis an gheilleagar sóisialta in Ard Mhacha a bheas mar spreagadh eacnamaíoch, pobail agus cultúrtha. Deis iontach atá ann do na daoine óga agus tá súil agam go mbeidh ról lárnach ag roinnt acu in earnáil na sochfhiontraíochta as seo amach”.

Tháinig an smaointeoireacht leis an tionscadal SEAS a dhéanamh as na pleananna uaillmhianacha le hionad úr Gaeilge ar chostas £1.5 milliún a thógáil sa chathair. Tabharfaidh an infheistíocht seo sa gheilleagar áitiúil deiseanna nua do dhaoine óga atá ag cuartú fostaíochta in earnálacha na turasóireachta, na hoidhreachta cultúrtha, na meáin agus na Gaeilge. Tá sé fhiontar áitiúil i ndiaidh suim a léiriú lonnú sa lárionad fiontraíochta cultúrtha cheana féin. Tá curtha in iúl ag stiúrthóirí an ionaid úir, Aonach Mhacha, gur mhaith leo go mbeadh an foirgneamh nua ina lárionad d’fhiontair nua cultúrtha.