Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 May 2015

picnic 2Tá cuireadh á thabhairt do theaghlaigh Ghaeilge ó Ard Mhacha agus ón cheantar máguaird páirt a ghlacadh I bpicnic speisialta Gaeilge a bheas ar siúl ar 12.30pm ag Eamhain Mhacha Dé Luain 25 Bealtaine. Tá an picnic á eagrú ag CAIRDE Teo agus is féidir le teaghlaigh bualadh leo sa charrchlós ag an ionad le siúl an achar gear a fhad leis an chnoc féin. Is é an aidhm atá leis an phicnic ná páistí ó Ghaelscoileanna an cheantair a spreagadh an teanga a labhairt taobh amuigh den seomra ranga agus deis a thabhairt do thuismitheoirí bualadh le chéile agus smaointí a roinnt i dtaca le tógáil páistí i dtimpilleacht dhátheangach.

Iarrtar ar theaghlaigh a bpicnic féin a thabhairt leo agus páirt a ghlacadh sa spraoi ag Eamhain Mhacha ar an Lá Saor Bainc. Chomh maith le cluichí traidisiúnta agus toraíocht taisce nadúir, beidh na páistí in ann an aip dátheangach, Dúshlán Chú Chulainn, a imirt. Ba é Cairde Teo a d’fhorbair an aip anuraidh i gcomhar le Macha Media agus le Digital Keys Production. Tríd an aip seo, foghlaimíonn páistí faoin seanchas agus faoi na scéalta a bhaineann le hEamhain Mhacha, agus iad ag glacadh páirte i roinnt cluichí spraíúla idirghníomhacha.

Más tuismitheoir le páistí thú ó Ghaelscoil agus más mian leat freastal ar an phicnic, is féidir labhairt le Seán sa siopa Gaeilge Seacht sa Eurospar, rphost a chur chuig sean@cairdeteo.com nó scairt a chur ar 028 3751 5229. Eagraíonn Cairde Teo imeachtaí teaghlaigh i rith na bliana le tacú le páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha. Más suim leat do theaghlach a thógáil trí mheán na Gaeilge nó má tá tú ag iarraidh níos mó Gaeilge a fhoghlaim, buail isteach ar oifig Cairde Teo le comhairle agus eolas a fháil ar na buntáistí uilig a bhaineann le tógáil agus le h-oideachas dátheangach.

Picnic 3Irish speaking families from across Armagh are being invited to take part in a special Irish language family picnic at 12.30pm at Navan Fort on Monday 25 May. The picnic is being organised by city-based Irish language and cultural group CAIRDE Teo and families may meet up in the car par at the centre to walk the short distance to the hill itself. The aim of the picnic is to encourage children from local Irish medium schools to use their Irish outside of the classroom and to give parents the opportunity to meet up and share ideas about raising children in a bilingual environment.

Families are encouraged to bring along their own picnics and join in the fun at Navan Fort on the Bank holiday. As well as traditional games and a nature treasure trail, children will also be able to play the bilingual app Cú Chulainn’s Challenge which was developed by Cairde Teo last year in conjunction with Macha Media and Digital Keys Production. The app encourages children to learn about the myths and legends associated with Navan Fort, while taking part in a number of fun and interactive challenges.

If you are a parent of children from the local Irish medium schools and you would like to attend the picnic, you can contact Seán in the Irish language gift shop, Seacht, located in the Eurospar shopping centre or on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229. Cairde Teo organises various family events to support children attending local Irish medium schools. If you are interested in raising your family through the medium of Irish or in learning Irish, call in to the Cairde Teo office for advice and information on the many benefits of a bilingual upbringing and education.