Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

08 May 2015

4. Ursula Pádraig Aire Ciarán aighneachtaíTháinig deireadh leis an phróiseas comhairliúchán ar Bhille na Gaeilge inniu tar éis 12 seachtain de phlé agus de dhíospóireacht ar na hábhair a cuireadh faoi bhráid an phobail i mí na Feabhra. Ag teacht sna salaí ar dhá phróiseas den chineál chéanna i 2006 and 2007, sheol an tAire Cultúir, Ealaín agus Folaíochta, Carál Ní Chuilín, dréacht-cháipéis Bille ar lorg moltaí agus aighneachtaí bunaithe ar cheist na Gaeilge agus an cineál reachtaíochta a bhí de dhíth ar phobal na Gaeilge. D’eascair Conradh na Gaeilge cruinnithe agus fóraim ghnímh le tuairimí an phobail a nochtadh agus le rannpháirtíocht na ngrúpaí Gaeilge, agus pobal na Gaeilge, a ardú agus a spreagadh. Tá na mílte aighneachtaí seolta chuig RCEF agus bhronn Conradh na Gaeilge na mílte breise ar an Aire Ní Chuilín tráthnóna inniu i mBéal Feirste.

Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Cóilín Ó Cearbhaill:“Tá na mílte aighneachtaí bailithe agus éascaithe ag Conradh na Gaeilge i rith na tréimhse comhairliúcháin seo. Taispeánann líon na bhfreagraí seo ar son reachtaíochta teanga go bhfuil éileamh ollmhór ann ar son Acht na Gaeilge. Tacaíonn rannpháirtíocht an phobail go mór leis na comhairliúcháin a rinneadh in 2006 agus 2007 agus léiríonn seo gur éileamh leanúnach dearfach é. Tá an reachtaíocht teanga cheanna i bhfeidhm in Albain agus sa Bhreatain Bheag le blianta agus tá sé thar am go bhfuil an cothromas agus an comhionannas i bhfeidhm i dTuaisceart Éireann fosta”.

Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin, Bainisteoir Cosanta Teanga agus Ionadaíochta ó thuaidh: “Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine, a deir siad, agus is léiriú iontach eile é líon freagraí an chomhairliúcháin seo ar mhéid, ar dhíograis agus ar rannpháirtíocht an phobail, idir pobal na Gaeilge agus na pobail eile nach é, a thuigeann an luach agus an tábhacht a bhaineann le reachtaíocht teanga ó thuaidh. Fríd feachtais idirlín, foirmeacha freagraí, comhoibriú le grúpaí agus eagraíochtaí Gaeilge, agus fríd obair iontach i measc daoine óga, d’éirigh linn ceist na Gaeilge a ardú arís ina ceist comhionannais. Tá an t-am ann anois don Rialtas éisteacht leis an phobal, agus bheith ag gníomhú ar na riachtanais atá acu. Níl anseo ach an tús”.

 

3. Ursula Pádraig Aire Ciarán pléAn end came today to the consultation process on an Irish language Bill after 12 weeks of discussion and debate on the topics raised before the public in February. Following two previous similar consultations in 2006 and 2007, the Minister of Culture, Arts, and Leisure, launched a draft Bill document requesting suggestions and submissions on the Irish language and the type of legislation the Irish language community needed. Conradh na Gaeilge facilitated a series of public meetings and action forums to discuss public opinions and to raise and encourage participation from Irish language groups and from the general public. Thousands of submissions have been sent to DCAL and today Conradh na Gaeilge presented thousands of additional submissions to the Minister in Belfast.

Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Cóilín Ó Cearbhaill said: “Conradh na Gaeilge has collected and facilitated thousands of submissions during this consultation period. The quantity of responses in favour of language legislation displays the huge demand for an Irish language Act. The participation of the community greatly supports the consultations in 2006 and 2007 and shows that the demand is positive and continuous. The same language legislation has been in place in Scotland and in Wales for years and the time has come that the same parity and equality was in place in the North of Ireland.” 

Ciarán Mac Giolla Bhéin, Language Protection and Representation Manager, said: “As the Irish proverb says, ‘is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine’ (community is built on the people), and the amount of responses to this consultation is a clear indicator of the size, the zeal and the participation of the community, between the Irish language community and other communities, who understand the value and the importance of language legislation in the North. Through internet campaigns, response forms, working alongside Irish language groups and organisations, and through the fantastic work being done with young people, we have succeeded in raising the question of the Irish language as an equality issue. Now the Government must listen to the people, and take action based on their needs. This is only the beginning”