Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

22 May 2015

Minister Carál Ní Chuilín has thanked the thousands of people who responded to the consultation on the Irish Language Bill. Tá an tAire Carál Ní Chuilín i ndiaidh buíochas a ghabháil leis na mílte duine a d’fhreagair don chomhairliúchán ar an Bhille Gaeilge.
Friday, 22 May 2015

The Minister said: “When I launched the consultation in February, I reiterated that the Irish Language belongs to everyone. I urged as many people as possible to make their opinions known.

Arsa an tAire: “Nuair a sheol mé an comhairliúchán i mí Feabhra, dúirt mé arís gur le gach duine an Ghaeilge agus d’impigh mé ar a oiread daoine agus is féidir a mbarúil a chur in iúl.

“I am pleased to have received more than 12,000 responses from people of all ages and backgrounds, across the north and beyond.

“Tá áthas orm go bhfuair muid breis agus 12,000 freagairt ó dhaoine de gach aois agus cúlra, fud fad an tuaiscirt agus lasmuigh de.

“I heard from individuals and organisations. From casual learners and life-long Gaeilgeoirs. From urban and rural areas. As you would expect, there were a range of views.

“Chuala mé tuairimí daoine aonair agus tuairimí eagraíochtaí. Chuala mé ó fhoghlaimeoirí ócáideacha agus ó dhaoine ar Gaeilgeoirí go smior iad. Ó cheantair uirbeacha agus tuaithe. Mar a bheifí ag dúil leis, bhí réimse de dhearcthaí ann.

“In taking the time and effort to respond, you have helped to shape the future direction of the Irish language in the north.

“Tríd an am a ghlacadh agus tríd an dua a chaitheamh le freagairt a dhéanamh, tá bhur gcion féin déanta agaibh le treoir thodhchaí na Gaeilge sa tuaisceart a stiúradh.

“In addition to the written responses, I met hundreds of people and attended a number of public sessions on the Bill.

“Mar aon leis na freagairtí scríofa, bhuail mé leis na céadta duine agus d’fhreastail mé ar roinnt seisiúin phoiblí faoin Bhille.

“The Irish Language community is diverse, vibrant and vocal. What struck me is the passion for the language and the eagerness to see it grow and develop.

“Is pobal éagsúil, bríomhar, deisbhéalach é pobal na Gaeilge. Rud a chuaigh i bhfeidhm ormsa ná an díograis i leith na teanga agus an díocas go dtiocfaidh fás agus forbairt uirthi.

“There is a necessity to protect the interests of Irish speakers and to put in place a solid foundation which affords everyone an equal opportunity to learn the language, should they wish to do so.

“Is gá cearta Gaeilgeoirí a chosaint agus bunsraith láidir a leagan síos le go mbeidh comhdheiseanna ag gach duine leis an teanga a fhoghlaim, más mian leis nó léi é sin a dhéanamh.

“More than 90% of respondents were in favour of the Irish Language Bill. The support is overwhelming, but moving forward we will seek to develop the language in a way that is inclusive for everyone.

“Bhí níos mó ná 90% d’fhreagróirí i bhfách leis an Bhille Gaeilge. Tugadh an-chuid tacaíochta ar fad dó, ach amach anseo beimid ag féachaint leis an teanga a fhorbairt ar dhóigh a bheas cuimsitheach do chách.

“The Irish Language is part of our shared cultural heritage. It belongs to everyone and threatens no-one. Enhancing and protecting the Irish Language will help to build a strong and united community.

“Tá an Ghaeilge mar chuid den oidhreacht chultúrtha chomhroinnte s’againn. Is le gach duine í agus ní bagairt do dhuine ar bith í. Cuideoidh cur chun cinn agus cosaint na Gaeilge linn pobal láidir comhaontaithe a thógáil.

“My officials are giving careful consideration to all responses and will provide me with a detailed report in due course.

“Tá breithniú cúramach á dhéanamh ag na hoifigigh s’agam ar gach freagairt agus cuirfidh siad tuairisc mhionsonraithe faoi mo bhráid in am trátha.

“But today I want to acknowledge and thank everyone who made their views known, and assure them that their responses will be considered as we move forward.”

“Ach ba mhaith liom inniu aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil do gach duine a nocht tuairim agus a ghealladh dóibh go ndéanfar breithniú ar na freagairtí s’acu agus muid ag dul chun cinn.”

Taken from http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dcal/news-dcal-220515-minister-welcomes-responses.htm