Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

26 May 2015

Picnic EM1Bhí macalla na Gaeilge le cluinstin go soiléir ag lárionad ársa na nGael ag Eamhain Mhacha ar an lá saoire bainc nuair a tháinig grúpa teaghlach atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge le chéile do phicnic speisialta. Ba iad Cairde Teo a d’eagraigh an picnic a bhí mar chuid d’imeacht náisiúnta a bhí á chomhordú ag Glór na nGael, an grúpa a thugann tacaíocht do theaghlaigh atá á dtógáil trí mheán na Gaeilge. Bhí picnicí ar siúl ó cheann ceann na tíre ó Mhachaire Rátha go Gaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí go Páirc Fiadhúlra Fota i gcontae Chorcaí.

Ghlac na teaghlaigh, arb as Ard Mhacha, Port an Dúnáin agus Oileán an Ghuail dóibh, ghlac siad páirt i siúlóid nádúir idir Ionad Eamhain Mhacha agus an cnoc féin a bhí mar bhaile ársa na nGael i gCúige Uladh. Bhí páistí ann ó sheacht seachtain d’aois go dhá bhliain déag d’aois agus bhain siad an-sult as an phicnic sa dea-aimsir, ag súgradh roinnt cluichí agus toraíocht taisce agus ag imirt na h-aipe Gaeilge Dúshlán Chú Chulainn a chuidigh leo foghlaim faoi na laochra agus na ríthe a raibh cónaí orthu fá Eamhain Mhacha.

Picnic EM2Bhí sé mar aidhm ag an phicnic Gaeilge páistí a spreagadh leis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga agus le tuimitheoirí a thabhairt le chéile le smaointí a roinnt faoina bheith ag tógáil páistí go dátheangach. Tá ardiomrá ar bhuntáistí an dátheangachais ar fud an domhain agus tá níos mó daoine in Ard Mhacha anois ar an eolas faoi na tairbhí a thugann an dátheangachas dá bpáistí trína gcur chuig Gaelscoileanna agus trína bheith ag tacú le foghlaim na Gaeilge in earnáil an Bhéarla. Má tá suim agatsa do pháiste a thógáil le Gaeilge, is féidir bualadh isteach chuig oifig Cairde Teo in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha le h-eolas a fháil ar imeachtaí agus ar ranganna agus le comhairle a fháil ar an dóigh le pacáiste tacaíochta a fháil saor in aisce ó Roinn na Gaeltachta.

 

Picnic EM3The Irish language abounded once more at the ancient setting of Eamhain Mhacha or Navan Fort on Bank Holiday Monday, when a group of families, who are raising their children through the medium of Irish, came together for a special picnic. The picnic, which was organised by local Irish language and community development group CAIRDE Teo, was part of a national event called Picnic na Bealtaine coordinated by Irish language family support group Glór na nGael. Irish language picnics were held right across the country during May, from Maghera to the Meath Gaeltacht of Ráth Chairn to the beautiful setting of the Fota Island Wildlife Park in Cork.

The families, who came from Armagh, Portadown and Coalisland took part in a nature trail walk between the Navan Centre and the ancient seat of the Gaels in Ulster at Emahain Mhacha. The children who ranged in age from seven weeks old to twelve years old enjoyed the picnic and the good weather, taking part in numerous games and treasure hunts and availing of the bilingual Irish language and English language app to learn about the warriors and kings who resided at Navan Fort.

Picnic EM4The aim of the Irish language picnic was to encourage the children to use the language outside of the classroom and to bring parents together to share ideas about raising children bilingually. The advantages of bilingualism are well-known across the world and more and more people in Armagh are beginning to realise the benefits bilingualism gives to their children by sending them to Irish medium education and by supporting the learning of languages in the English-medium sector. If you are interested in raising your child through Irish, you can call in to the Cairde Teo office downstairs in the Armagh City Shopping Centre for information on events and classes and advice on how to obtain a free support package from the Department of the Gaeltacht.