All posts by admin

Club Gaeilge ag Pláinéadlann Ard Mhacha

483642_419592908124254_1537649526_nBeidh Club Iarscoile Gaeilge ar siúl ag Pláinéadlann Ard Mhacha do pháistí na bunscoile ó Rang 3 go Rang 7 ón Aoine seo chugainn 17 Eanáir go dtí an Aoine 7 Feabhra agus ceardaíocht tuí in iarsmalann Ard Mhacha 21 Feabhra. Níl ach 25 spás ann agus mar sin de, iarrtar ort bheith gasta le háit a dheimhniú do do pháiste. Ní mór foirm a chomhlánú in oifig Cairde Teo nó foirm a iarraidh ó Seán ar sean@cairdeteo.com.

There will be an Irish language afterschools club at the Planetarium for children between Rang 3 and Rang 7 from the bunscoil starting next Friday 17 January to Friday 7 February, as well as a straw craft workshop in the County Museum on Friday 21 February. There are only 25 spaces available so you are advised to contact Seán asap to guarantee a space for your child. You must fill in a form in the Cairde Teo office or request a form from Seán on sean@cairdeteo.com.

1459189_368034999999830_1407822317_n

Irish language classes return

Irish classes poster 2014Irish language classes for all levels of learners recommence in St Catherine’s College in Armagh on Wednesday 15 January at 7pm. The classes cater for beginners, lower and higher intermediate and advanced levels and take place in the Irish medium unit, Coláiste Chaitríona. The classes are extremely popular and focus on spoken Irish to help the learners obtain fluency in the language. This term will finish on Wednesday 9 April and the cost for the 12 classes will be £30 or £15 concessions. If you are interested in improving your Irish or you have made a new year’s resolution to learn something new, you can contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com or call in to the Cairde Teo office, which is located upstairs in the Eurospar, to enrol for the classes or to find out more information. Cairde Teo support the Líofa 2015 initiative which was developed by the Department of Culture, Arts and Leisure to encourage people to sign up to a pledge to become fluent in Irish by the year 2015, which will coincide with the opening of Armagh’s planned cultural centre Aonach Mhacha.

Beidh ranganna Gaeilge do gach leibhéal ag tosú ar ais i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha Dé Céadaoin 15 Eanáir ar 7pm. Bíonn bunrang, meánrang íochtair, meánrang uachtair agus ardrang ar siúl sa tSruth Ghaeilge. Bíonn an-dúil ag daoine sna ranganna a dhírítear ar an teanga labhartha le cuidiú le foghlaimeoirí líofacht a bhaint amach. Mairfidh an téarma go dtí Dé Céadaoin 9 Aibreán agus beidh costas £30 ar an chúrsa 12 seachtain le lacáiste de £15 do mhic léinn agus do dhaoine as obair. Má tá suim agat cur le do chuid Gaeilge nó má tá dea-rún agat don athbhliain rud nua a fhoghlaim, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com nó buail isteach chuig oifig Cairde Teo, atá thuas staighre sa Eurospar in Ard Mhacha, le clárú do na ranganna nó le níos mó eolais a fháil amach faoina bheith ag foghlaim na Gaeilge. Tacaíonn Cairde Teo leis an scéim Líofa 2015 a d’fhorbair an Roinn Cultúir, Ealaíne agus Fóillíochta sna Sé Chontae le daoine a spreagadh gealltanas a thabhairt go mbeadh siad líofa sa Ghaeilge faoi dheireadh 2015, an bhliain ina n-osclófar Aonach Mhacha, an t-ionad nua cultúir in Ard Mhacha.

Baicle nua d’fhiontraithe óga in Ard Mhacha

1463770_564771306939746_1107345441_nTá baicle Gael óg as Ard Mhacha i ndiaidh cáilíocht a bhaint amach san fhiontraíocht shóisialta, i ndiaidh dóibh clár oideachais de chuid CAIRDE Teo a chur i gcrích. Bronnadh teastais ar an ghrúpa daoine óga, idir 17 agus 22 bliain d’aois, an tseachtain seo caite ag searmanas speisialta in Óstán Chathair Ard Mhacha.

Lainseáladh an tionscadal ógfhiontraíochta ‘SEAS’ i rith Sheachtain na Gaeilge agus bhí sprioc ag CAIRDE Teo cur le cumas Ghaeilgeoirí óga i gcathair Ard Mhacha le fostaíocht a chruthú agus airgead a dhéanamh agus iad ag baint leasa as a scileanna agus as a dtaithí féin. Mar chuid den chlár, rinne na daltaí cúrsaí a bhí creidiúnaithe ag Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, chuaigh siad ar thurais staidéir, ar shocrúcháin oibre agus ar thréimhsí cónaithe agus d’fhoghlaim siad scileanna nua a chuideoidh leo bearnaí a aithint maidir le soláthar táirge agus seirbhíse agus le teacht ar fhreagraí sochfhiontraíocha ar cheisteanna áitiúla.

Bhí an Dr Tess Maginess, Stiúrthóir Chlár na bFochéimithe i Scoil an Oideachais d’Ollscoil na Ríona, agus an tOllamh Paul Stewart, Ollamh i Socheolaíocht na hOibre agus na Fostaíochta in Ollscoil Shrath Chluaidh, bhí siad i láthair le teastais a bhronnadh ar na daltaí sular fhreastail siad ar Chóisir Nollag ag an óstán.

1476434_564771230273087_586085011_nBhí na hiarrthóirí rathúla, an mhórchuid acu a d’fhreastail ar Ghaelscoileanna an cheantair, ábalta socrúchán oibre a dhéanamh le roinnt fiontair áitiúla agus fuair siad eolas agus taithí praiticiúil ar an obair shuimiúil a bhíonn ar siúl sa tríú earnáil seo. Fuair an tionscadal maoiniú ón chlár Ag Spreagadh ÓgFiontraíochta – tionscnamh de chuid an ghrúpa RBS, máthairghrúpa Banc Uladh, a thugann deontais le níos mó daoine óga a spreagadh le foghlaim faoin fhiontraíocht, le cur lena scileanna agus le gnóthaí a thoiseacht. Fuair CAIRDE Teo páirtmhaoiniú fosta ó chlár Chiste an Chrannchuir Mhóir.

Dúirt Joanne McDowell, Stiúrthóir le Ciste an Chrannchuir Mhóir: “Tá lúcháir orm go raibh muid in ann tacú le hobair CAIRDE Teo tríd an scéim Awards for All. Tugann an scéim maoiniú do thionscadail a chuidíonn le hathruithe dearfacha a dhéanamh i bpobail agus a fhorbraíonn scileanna nua ag an am céanna. Léiríonn an tionscadal seo é seo go foirfe agus tréaslaím leo ar rath an tionscadail.”

Chomh maith le dhá ghearrchúrsa a dhéanamh a bhí creidiúnaithe ag Scoil Oideachais Ollscoil na Banríona a dhírigh ar Chumarsáid agus Scileanna Meáin agus ar an Gheilleagar Sóisialta agus Fiontraíocht Chultúrtha, bhí na daoine óga bainteach leis an Chlár Sochfhiontraíochta de chuid Invest NI a chuidíonn le hábhar fiontraí gnóthaí a thoiseacht sa gheilleagar sóisialta. Soláthraíodh an chuid seo den tionscadal i gcomhar le Stephen McClelland as Gníomhaireacht Fiontraíochta an Iúr agus Múrna.

1510549_564771513606392_924870497_nAgus é ag cur fáilte roimh an tionscadal, dúirt an tUasal McClelland:

“Tá tionscadal eile seolta ag CAIRDE Teo a chuirfeas leis an gheilleagar sóisialta in Ard Mhacha a bheas mar spreagadh eacnamaíoch, pobail agus cultúrtha. Deis iontach atá ann do na daoine óga agus tá súil agam go mbeidh ról lárnach ag roinnt acu in earnáil na sochfhiontraíochta as seo amach”.

Tháinig an smaointeoireacht leis an tionscadal SEAS a dhéanamh as na pleananna uaillmhianacha le hionad úr Gaeilge ar chostas £1.5 milliún a thógáil sa chathair. Tabharfaidh an infheistíocht seo sa gheilleagar áitiúil deiseanna nua do dhaoine óga atá ag cuartú fostaíochta in earnálacha na turasóireachta, na hoidhreachta cultúrtha, na meáin agus na Gaeilge. Tá sé fhiontar áitiúil i ndiaidh suim a léiriú lonnú sa lárionad fiontraíochta cultúrtha cheana féin. Tá curtha in iúl ag stiúrthóirí an ionaid úir, Aonach Mhacha, gur mhaith leo go mbeadh an foirgneamh nua ina lárionad d’fhiontair nua cultúrtha.

Local Students Graduate in Social Economy

SEASIt was a case of lucky 13 for a group of local students last Friday night as they took centre stage at an awards presentation ceremony in Armagh City Hotel. Friday 13th marked the graduation of thirteen young people aged 17 to 22 years old who successfully completed a ten month programme of engagement with local Irish language social enterprise, CAIRDE Teo.

The ‘SEAS’ youth enterprise project was launched during ‘Seachtain na Gaeilge’ (Irish Language Week) back in March 2013 and was intended to increase the capacity of young Irish speakers in Armagh City to generate revenue and employment using their own unique set of skills and experience. A combination of Queens University Belfast accredited courses, field trips, study visits, work placements and residentials were designed to equip the young people with the necessary skills and experience to identify gaps in local product and service provision and to explore social entrepreneurial solutions to local issues.

Dr Tess Maginess, Director of Undergraduate Programmes in the School of Education at Queens University and Professor Paul Stewart, Professor of the Sociology of Work and Employment at the University of Strathclyde presented the students with their scroll certificates at presentation ceremony that was accompanied by traditional music, a wine reception and a gala Christmas Party in the City Hotel.

The successful applicants, most of whom attended Irish medium schools in the area, were able to avail of work placements in a number of local enterprises, gaining first-hand knowledge of what it takes to work in the vibrant third sector. The project was co-funded by the Inspiring Youth Enterprise programme – an initiative of the RBS group, parent of Ulster Bank in Northern Ireland, which provides grants to encourage more young people to explore enterprise, build their skills, start up and succeed in business. CAIRDE Teo also received funding for the project from the Big Lottery Fund Awards for All programme.

1463770_564771266939750_1254195255_nJoanne McDowell, the Big Lottery Fund’s NI Director said: “I am delighted that we have been able to support the work of CAIRDE Teo through our Awards for All programme. Awards for All funds projects that help bring about positive changes in communities and develop skills. This project is a great example of that and I would like to congratulate them on their success.”

In addition to completing two short courses, accredited by Queens University School of Education, focussing on Communication and Media Skills and the Social Economy and Cultural Enterprise, the young people also engaged with Invest NI’s Social Entrepreneurship Programme which assists budding entrepreneurs to set up new businesses in the social economy. This aspect of the project was jointly delivered with Stephen McClelland of Newry and Mourne Enterprise Agency.

Welcoming the project, Mr McClelland stated:

“CAIRDE Teo has launched yet another new project that enhances the potential of the social economy in Armagh and in the wider district to be an agent of economic, community and cultural regeneration. This is a tremendous opportunity for all the young people involved and I hope to see many of them go on to become significant players in the social economy sector”.

The SEAS project was partly inspired by ambitious plans to build a new £1.5million Irish language and cultural centre in the city. This significant investment in the local economy will offer new opportunities for young people who are seeking employment in the tourism, cultural heritage, media and Irish language sectors. Six local community based enterprises have already expressed interest in locating within the new cultural enterprise hub. Directors of the proposed new centre, named Aonach Mhacha, have expressed a desire to see the new building evolve as an incubation hub for new and emerging cultural enterprises.

1476272_564771553606388_78287600_nCommenting on the double celebration, CAIRDE Teo Director, Professor Paul Stewart, said:

“The success of this project will go some way to helping us achieve our goal of inspiring a new generation of social and cultural entrepreneurs in Armagh. Youth unemployment is now an endemic feature of the local economy. As an alternative to low paid and insecure employment, CAIRDE is encouraging young people to look at creative and stimulating ways of generating income and jobs through cultural enterprise. By learning how to identify and to fill gaps left by the private and public sectors, our young people could potentially act as both agents of social change and stimulators of the local economy.

“I’d like to thank all our funders and our partners who have contributed to the successful delivery of the ‘SEAS’ project. The schemes would not have got off the ground without the tremendous help and support of Queens University Belfast, Invest NI, Newry and Mourne Cooperative Enterprise Agency, RBS Inspiring Youth Enterprise, Big Lottery Fund, Coláiste Chaitríona, Macha Media, Foras na Gaeilge and all the team at Aonach Mhacha.”

Daidí na Nollag in Ard Mhacha

BbdXEHqIMAAdIyOBhí cuairteoir speisialta in Ard Mhacha Dé Sathairn nuair a ghlac Daidí na Nollag an t-am as a sceideal ríghnóthach le cuairt a thabhairt ar pháistí na bunscoile a d’fhreastail ar chóisir speisialta Nollag a d’eagraigh CAIRDE Teo. Tugadh cuireadh do na páistí, ar Gaeilgeoirí líofa iad uilig, freastal ar chóisir Ghaeilge sa Pháirc Lúthchleasa. D’fhreastail na páistí ar cheardlanna ealaíona agus ceirdíochta faoi stiúr chomhordaitheoir ealaíne CAIRDE Teo, Máire Ní Phronntaigh. Rinne siad neart máisiúchán Nollag agus is cinnte go bhfuil siad uilig feistithe in airde i dtithe ar fud na cathrach.

Bhain na páistí an-sult as ceardlann bhríomhar i rince ar an sean-nós, leis an rinceoir iomráiteach as Conamara, Edel Ní Churraoin ar cuairt in Ard Mhacha den chéad uair riamh. Tá an-rath ar an rince ar an sean-nós le blianta beaga anuas le TG4 ag craoladh craobh-chomórtais rince ag Oireachtas na Samhna, chomh maith le roinnt mhaith taispeántas eile den rince ar TG4 agus ar RTÉ. Chomh maith leis sin, bhí an-dúil ag na páistí uilig sa cheardlann amhránaíochta a rinne an ceoltóir áitiúil Mícheál Ó hAodha, le leaganacha Gaeilge de phop-amhráin mór le rá.

DSC02120Ach níl amhras ar bith gurb é buaicphointe an lae ná an cuairteoir speisialta a tháinig an bealach ar fad ón Mholl Thuaidh. Labhair Daidí na Nollag leis na páistí uilig agus thug sé bronntanas do na buachaillí agus do na cailíní uilig. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil le CLG Ard Mhacha, le Máire, Edel agus Mícheál, JPs agus Dáidí na Nollag a chuidigh linn a chinntiú go raibh lá den scot hag na páistí go léir. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na páistí a d’fhreastail ar an chóisir mhór agus guíonn muid gach beannacht orthu agus ar a dteaghlaigh do Nollaig mhór mhaith. Nollaig shona daoibh uilig.

There was a special visitor in Armagh on Saturday when Daidí na Nollag (Santa Clause) took time out of his very busy schedule to visit the children from the bunscoil who attended a special Christmas party organised by local Irish language organisation CAIRDE Teo. The children, who are all fluent Irish speakers, were invited to attend an Irish language Christmas party held in the Athletic Grounds. The children took part in arts and crafts workshops organised by CAIRDE Teo arts coordinator Máire Ní Phronntaigh. They made a number of Christmas decorations, which will no doubt be adorning many households across the city.

DSC02154The children were also treated to a fantastic and lively workshop in sean-nós dancing, with reknowned Conamara dancer Edel Ní Churraoin visiting the cathedral city for the first time. Sean-nós dancing has become increasingly popular in recent years with TG4’s live broadcasts of the sean-nós dancing competitions from the Oireachtas, as well as many showcases on TG4 and RTÉ television. The children also took part in a singing workshop with local musician Mícheál Ó hAodha teaching a number of Irish language versions of pop songs.

However, there is no doubt that the highlight of the day was our special visitor all the way from An Moll Thuaidh (The North Pole) when Santa arrived for presents for all of the boys and girls. CAIRDE Teo would like to thank Armagh GAA, Máire, Edel and Mícheál, JPs and Dáidí na Nollag for helping to ensure the children had a fantastic day. The organisers would like to thank the children for making the day a huge success and we wish them all and their families a very happy Christmas. Nollaig shona daoibh uilig.

Ciaróga an Chéide

Ciaróga4Comhghairdeas le Ciaróga an Chéide, ar bronnadh fáinne airgid orthu aréir. Grúpa nua atá i gCiaróga an Chéide atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn ar an Chéide. Bíonn dá rang á dteagasc ag Freddie Toal oíche Chéadaoin i gClub Óige N…aomh Pádraig, bunrang 7pm-8pm agus meánrang idir 8pm – 9pm. Rinne seisear ón mhéanrang scrúdú comhrá aréir agus d’éirigh leo uilig fáinne airgid a fháil. Maith sibh!
Ciaróga an Chéide is a newly formed group in the Keady area with a specific interest in developing the Irish language. There are currently two classes running on Wednesday nights in St. Patrick’s Youth Club. 7pm – 8pm is for beginners with the intermediate group meeting from 8pm until 9pm. Under the expert guidance of múinteoir Freddie Toal, on Thursday 12th December, six members of the intermediate rang undertook their oral test and all gained their fáinne airgid. Maith sibh!
Leanaigí Ciaroga Ceide ar Facebook.

Pleananna d’ionad úr Gaeilge Ard Mhacha nochta

DA Presentation 1Baineadh amach cloch mhíle thábhachtach eile le cultúrlann nua a bhunú i gcathair Ard Mhacha. Tá an sochfhiontar nua Aonach Mhacha i ndiaidh Ailtirí DA agus Suirbhéireacht Mhic Ghabhann a choimisiúnú le pleananna uaillmhianacha a dhearadh don ionad nua Gaeilge, ealaíne, cultúir agus oidhreachta a chosnóidh £1.5 milliún. Nochtadh na pleananna nua an tseachtain seo caite os comhair scaifte de cheannairí gnó, d’ionadaithe polaitiúla, de ghníomhaithe cultúir agus de dhaltaí ón tSruth Ghaeilge i gColáiste Chaitríona.

Is dócha go mbeidh an t-ionad úrnua cultúir lonnaithe i bhfoirgneamh mórthaibhseach ag suíomh an tseanstáisiúin dhóiteáin sa Seamlas in iarthar na cathrach. Cuirfear na pleananna faoi bhráid na Seirbhíse Pleanála ar ball beag agus tá stiúrthóirí an chomhlachta nua ag súil leis go gcuirfear tús leis an obair go mall san Earrach nó go luath sa samhradh in 2014.

Forbrófar an áis uaillmhianach Gaeilge thar dhá chéim. Táthar ag súil leis go mbeidh Céim a hAon den tionscadal réidh go luath in 2015 agus is éard a bheas i gceist leis ná atógáil trí urlár a dhéanfas saothar suntasach ailtireachta ag suíomh lárnach sa chathair as suíomh tréigthe atá ina gráin súl faoi láthair.  Beidh meascán deas d’ábhair thraidisiúnta tógála Ard Mhacha agus míreanna ceannródaíochta nua-aimseartha.

Thug Áinín Ní Eachaidh, stiúrthóir le hAonach Mhacha, thug sí cuntas ar mhórscála an tionscadail:

“Sochfhiontar comhoibrítheach atá in Aonach Mhacha a thógfas agus a dhéanfas bainistiú ar ionad cultúir i gcroílár stairiúil Ard Mhacha. Beidh an chultúrlann ina hábhar muiníne ag na daoine sin a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge agus in oidhreacht chultúrtha na nGael. Tá muid ag iarraidh lárionad beoga a chruthú do phobal na Gaeilge sa chathair agus sa chontae. Cuirfidh an t-ionad fáilte mhór roimh achan duine, idir na daoine sin atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair agus cainteoirí líofa. Cuirfidh Aonach Mhacha deiseanna sóisialta ar fáil, i dteannta le foghlaim structúrtha agus déanfaidh sé ceiliúrafh ar an teanga agus ar an chultúr. Chomh maith le café, spas comhdhála agus seomraí ranga, beidh seomra meáin agus spas oifige ar fáil d’fhiontar Ghaeilge agus chultúir atá seanbhunaithe agus nuabhunaithe araon. Déanfar gach brábús a dhéanfaidh Aonach Mhacha a athinfheistiú san fhoirgneamh agus i dtionscadail chultúir, shóisialta, ealaíne, oideachais agus shiamsaíochta in Ard Mhacha.

DA Presentation 2Tá sé ar intinn againn spás a chruthú do cheolchoirmeacha agus taispeántais fosta, chomh maith le haonaid chothaithe sochfhiontar a thabharfas deis don chéad ghlúin eile d’fhiontraithe cultúir smaointí gnó agus seirbhíse a fhorbairt i dtimpeallacht thacúil, chomhoibríoch. Soláthróidh Aonach mhacha sraith tionscadal teanga agus pobail taobh leis na gníomhaíochtaí agus tograí a chuirfeas na príomhthionóntaí ar fáil.  Áireofar orthu seo ranganna teanga, oiliúint san fhiontraíocht shóisialta, turasóireacht chultúrtha, taispeántais ealaíne agus oidhreachta chultúrtha, coirmeacha ceoil agus rince, ceardlanna, seimineáir agus tionscnaimh fhorbartha pobail”.

Cothóidh Aonach Mhacha 12 post in earnáil na Gaeilge agus an chultúir in Ard Mhacha agus cruthóidh sé 6 post breise nuair a bheas sé críochnaithe. Tá cúnamh airgeadais don tionscadal deimhnithe ó Chiste Infheistíochta Gaeilge, ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, ó Ghael Linn, ó Iontaobhas Ultach, ó Invest NI agus ó UCIT.

Another significant milestone has been reached on the road to establishing the first ever ‘Cultúrlann’ – Irish language centre – in Armagh City. Directors of a new, collaborative, social enterprise known as ‘Aonach Mhacha’ – the assembly of Macha – have commissioned DA Architects and Smyth Surveying to draw up ambitious design plans for the proposed £1.5million language, arts and cultural heritage centre. The latest design plans were unveiled last week before an invited audience of business leaders, political representatives, cultural activists and students from Coláiste Chaitríona, Armagh’s only Irish medium secondary school.

DA Presentation 3It is likely that the modern cultural services hub will reside in a striking new building on the site of the former fire station in the Shambles area of west Armagh city. Plans will shortly be submitted to the Planning Service for consideration and Directors of the new company hope to see work commenced on the new project in late Spring or early Summer 2014.

Development of the ambitious, new Irish language facility will be carried out in two phases. Phase One is expected to be completed early in 2015 and will incorporate a three story reconstruction that will potentially transform a derelict eyesore at a gateway site to the city into a landmark piece of architecture that will combine sympathetic, vernacular and traditional Armagh building materials with more contemporary, cutting edge design elements.

Aonach Mhacha Director, Áinín Ní Eachaidh, outlined the scale of the project:
“Aonach Mhacha is a collaborative social enterprise which will build and manage a cultural centre in the historic heart of Armagh City.  The new cultúrlann will act as a beacon for those with an interest in the Irish language and Irish cultural heritage. What we are aiming to achieve is a lively, industrious focal point of activity for the Irish language community and their supporters. The centre will welcome those who are seeking to engage with Irish for the first time as well as with learners and more fluent speakers. Aonach Mhacha will provide opportunities for social interaction as well as structured learning and engagement with the language and the broader culture. Café, conference and classroom space will be supplemented with a media suite and office space for well-established and new Irish language and cultural enterprises. All profits generated by the trading activities of the Aonach Mhacha social enterprise will be reinvested in the Aonach Mhacha building and in cultural, social, arts, educational and recreational projects in the Armagh area.

DA Presentation 4In addition, we hope to create space for performances and exhibitions as well as for social enterprise incubation units that will offer the opportunity for the next generation of cultural entrepreneurs to develop business and service ideas in a supportive, cooperative and solidaristic environment. Aonach Mhacha will develop and deliver a series of language and community projects which will be additional to the activities carried out by the anchor tenants.  These will include language classes, social enterprise training, cultural tourism, art & cultural heritage exhibitions, musical and dance performances, workshops, seminars and community development initiatives”.

The Aonach Mhacha complex will sustain 12 jobs in the Irish language and cultural sector in Armagh and it will help to generate a further 6 jobs when completed. Funding assistance for the project has so far been confirmed from Ciste Infheistíochta Gaeilge (Irish Language Investment Fund), Department of Culture Arts and Leisure, Gael Linn, Ultach Trust, Invest NI and UCIT.

Ríocht Oirghialla faoi bhláth arís

DSC02089Tugadh cuireadh don eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo, chuig fáiltiú a d’eagraigh Comhar Éireann in Óstán an Hillgrove i Muineachán ar na mallaibh le ceiliúradh a dhéanamh ar a dtogra rathúil trasphobail ‘Comhar Oirghialla’. Tá CAIRDE Teo ag obair i gcomhar leis an Ionad Cassandra Hand i gCluain Eois agus le Fóram Pobail Chluain Eois le cúpla mí anuas, mar chuid de ‘Thionscadal Líonraithe Trasphobail Mhuineacháin’ de chuig Chomhar Éireann. Tagraíonn ‘Oirghialla’ siar ar ríocht ársa na nGael a chuimsigh Contae Ard Mhacha, Contae Mhuineacháin agus Contae Lú agus lig an tionscadal don dá eagraíocht ceiliúradh a dhéanamh ar na naisc thraidisiúnta a bhí sa réigiún.

Mar chuid den tionscadal, shocraigh CAIRDE Teo turas i gCathair Ard Mhacha do ghrúpa as an Ionad Cassandra Hand agus as Fóram Pobail Chluain Eois ar na mallaibh nuair a d’eagraigh Gearóid Ó Machail, a bhfuil miontaighde déanta aige ar iar-phríosún Ard Mhacha, turas thart ar an fhoirgneamh a druideadh fá chúinsí conspóideacha. Reachtáladh dinnéar líonraithe don ghrúpa as Cluain Eois in Óstán an Charlemont, áit inar inis rannpháirtithe scéalta agus cuimhneacháin ar Ard Mhacha agus ar Chluain Eois i rith na coimhlinte is déanaí, sular amharc siad ar an ghearrscannán “Unseen Women: Stories from Armagh Gaol” – ar agallaimh a ndearnadh taifead orthu i bPríosún Ard Mhacha in 2006 don Prisons Memory Archive (PMA).

Tugadh cuireadh do Ghaeil Ard Mhacha cuairt a thabhairt ar an Ionad Cassandra Hand i gCluain Eois agus thug Cathaoirleach Fhóram Pobail Chluain Eois cur i láthair dóibh ar na hiarrachtaí leis an bhaile a athnuachan agus le cur le caighdeán an tsaoil do mhuintir an cheantair. Chlúdaigh turas thart ar Chluain Eois roinnt mhaith suíomhanna stairiúla agus an sár-ionad nua spóirt €8milliún a bheas réidh le hoscailt don phobal ar ball beag. Bhí taispeántas do lása Chluain Eois agus bhí seisiún ceoil ann ina dhiaidh. Bhain na cuairteoirí uilig as Ard Mhacha an-sult as an imeacht ar fad, go háirithe na rinceoirí as Ard Mhacha agus as Cluain Eois.

Halla na bProtastúnachI ndiaidh na gcuairteanna rathúla malartaithe, tugadh cuireadh d’ionadaithe ó CAIRDE Teo agus ó Fóram Pobail Chluain Eois achoimre a thabhairt ar an chomhthionscadal ag mórcheiliúradh Chomhar Éireann a bhí ar siúl in Óstán an Hillgrove agus a raibh Cleamairí Ard Mhacha mar aoíonna speisialta. Bhí cur i láthair ag an ócáid ó na tionscadail uilig a bhí á mbainisitiú ag Comhar Éireann mar chuid de Thionscadal Líonraithe Trasphobail Mhuineacháin, a bhí páirtmhaoinithe ag Ciste Forbartha Réigiúnach na hEorpa tríd an chlár SÍOCHÁIN III agus trí Comhpháirtíocht Mhuineacháin SÍOCHÁIN III.

Local Irish language organisation CAIRDE Teo, were invited to a reception hosted by Cooperation Ireland in the Hillgrove Hotel, Monaghan last week to celebrate their successful cross-community, cross-border project ‘Comhar Oirghialla’. CAIRDE Teo has been working in partnership with the Cassandra Hand Centre in Clones and the Clones Community Forum for several months, as part of Cooperation Ireland’s ‘Monaghan Cross Community Networking Project’. ‘Oirghialla’ refers to the ancient Gaelic kingdom that encompassed the counties of Armagh, Monaghan and Louth and the project enabled the two organisations to celebrate the traditional links which existed throughout this region.

As part of the project, CAIRDE Teo hosted members of the Cassandra Hand Centre and Clones Community Forum in Armagh City recently where a tour of Armagh’s former prison was conducted by QUB graduate Gearóid Ó Machail, who has carried out detailed research on the history of the controversial, Grade B listed building. The Clones group were also treated to a networking dinner in the Charlemont Hotel, where participants shared stories and memories of Armagh and Clones during the recent conflict, before watching a short documentary film  entitled “Unseen Women: Stories from Armagh Gaol” – edited from interviews filmed on-site at Armagh Gaol in 2006 for the Prisons Memory Archive (PMA).

PríosúnThe Gaels from Armagh were subsequently invited to visit the Cassandra Hand Centre in Clones, where they were treated to a presentation from the Chairperson of Clones Community Forum on their efforts to regenerate the town and to enhance the quality of living within the area. A short tour of Clones town encompassed many of the historic sites in the locality and also the new €8 million, multi-use sports complex which will soon be ready to open to the public. An exhibition of Clones Lace in the Protestant Hall in Clones was followed by a session of traditional music. The entire event was greatly appreciated by the visiting Armagh contingent, and particularly by the two-hand dancers amongst the groups from Armagh and Clones.

Following the two very successful exchange visits, representatives from both CAIRDE Teo and Clones Community Forum were invited to give a synopsis of their joint project at the Cooperation Ireland end-of-event celebration in the Hillgrove Hotel. The event, which concluded with special guests The Armagh Rhymers, featured presentations from the many projects managed by Cooperation Ireland as part of the Monaghan Cross Border Cross Community Networking Project, which was part financed by the European Regional Development Fund through the PEACE III Programme and funded through Monaghan CDB PEACE III Partnership.

Mórcheiliúradh Ceilteach in Ard Mhacha

AngusWKPFD’eagraigh Gael Linn, Píobairí Ard Mhacha agus Cairde Teo Lá na nGaelscoileanna agus Lá na Meánscoileanna mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Píobaireachta William Kennedy 2013, an ficheadú ceann in Ard Mhacha. Bhí na hócáidí seo ar siúl in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise in Ard Mhacha. Tháinig na céadta daltaí go Cathair Ard Mhacha arís don ócáid spraíúil Gaeilge.

Bhí daltaí i láthair ó bhunscoileanna agus ó mheánscoileanna i gContae Ard Mhacha, i gContae an Dúin agus i gContae Aontroma don dá lá.

I measc na n-imeachtaí iontacha a bhí ar siúl idh bhí ceardlainne ar phíobaireacht na hÉireann le Tiarnán Ó Duinnchinn, ceol na hÉireann agus na hAlban le hAonghus Donald, le hAlan Donald agus le Paddy Callaghan,  amhránaíocht le Gráinne Holland agus le Maeve McKinnon, drámaíocht le hArtur Donald, ranganna Gàidhlig le hEvin Downey ó Chonradh na Gaeilge, Glas Chú.

Cuireadh críoch leis an dá lá le ceolchoirm iontach ó na haíonna speisialta thuasluaite chomh maith le faill ag na páistí iad féin a gcumas ceoil, amhránaíochta agus rince a chur in iúl ar an ardán.

PaddyWKPFDúirt Seán Ó Maoilste, ‘Is léir go bhfuil laethanta mar seo de dhíth ar na Gaelscoileanna agus tá sinne in Ard Mhacha breá sásta a bheith ag obair as lámh a chéile le himeachtaí seachchuraclaim a chur ar fáil do dhaltaí na nGaelscoileanna, iad siúd a mbeidh ról lárnach acu i dtodhchaí na Gaeilge’.

Bhí na laethanta urraithe ag Colm Cille.

Gael Linn, Armagh Pipers Club and Cairde Teo recently organised Lá na nGaelscoileanna for Irish medium primary schools and Lá na Meánscoileanna for Irish medium secondary schools last week in Armagh as part of the twentieth William Kennedy International Piping Festival. Hundreds of students from Counties Armagh, Down and Antrim attended the many workshops on offer as part of this great celebration of the Gaelic cultures of Ireland and Scotland.

Amongst the vast array of entertainment on offer there were workshops on Irish piping with Tiarnán Ó Duinnchinn, Irish and Scottish music with Aonghus Donald, Alan Donald and Paddy Callaghan, Irish and Scots Gaelic singing with Gráinne Holland and Maeve McKinnon, drama with Arthur Donald, Scots Gaelic classes with Evin Downey from Conradh na Gaeilge Glasgow. 

Maeve&GráinneWKPFThe two days culminated in a fantastic concert from all of the guest performers, as well as music, singing and dancing from the very talented children from all of the schools.

Seán Ó Maoilsté, Irish language development officer with CAIRDE Teo said, ‘It’s clear that events such as these are ideal for the Gaelscoileanna. We in Armagh are delighted to be working collaboratively to provide extra-curricular activities to students from the Gaelscoileanna, as they represent the future of the Irish language.

Both days received funding from Irish and Scottish Gaelic organisation Colmcille.

Líonra oiliúna mar fhóram díospóireachta agus foghlama

 A pioneering training network that will prepare the next generation of policy-focused social scientists will host its first Annual Colloquium and Network School in Paris later this month (November 18-25).

Coordinated by the University of Strathclyde‘s Department of Human Resource Management, the ChangingEmployment training network will host the event with a focus on ‗Comparative Labour Sociology‘ – providing researchers with a range of methodological and theoretical tools.

The €4.6 million project is a Marie Curie International Training network that examines the changing nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers.

In addition to the event, the network will also be exhibiting at the International Conference on Central and Eastern Europe: Work, Employment and Society, between transition and change on 22 November at the University of Evry-Val d’Essonne.

Professor Paul Stewart, Programme Coordinator at the University of Strathclyde, said: ―This exciting and important development will allow the Marie Curie ChangingEmployment consortium of Doctoral and post-doctoral researchers to engage with a multi-disciplinary team of internationally renowned teachers and senior researcher experts in the field of methodology. The seniors come from a range of sectors including Universities, labour and trade union and social movements‖

Funded by the European Commission‘s Seventh Research Framework Programme “Marie Curie Actions” – this 48 month project will train a new generation of policy-focused social scientists.

The project team comprises a team of eminent senior researchers and academics from nine European universities and they will train fifteen early career researchers (12 Doctoral and 3 Post-Doctoral). The team will also explore the impact on work relations and working lives, while examining the implications for gender, ethnicity and different age groups at work.

The training school will consist of contributions from Network Associate Partners on Applied Training designed to provide early career researcher with transferable skills.

In addition, invited international scholars, Professor Steve Jefferys, Working Lives Research Institute, London Metropolitan University; Dr Nathan Lillie, University of Jyväskylä, Finland and Maria Gustafsson, International Labour Organisation will speak about Research Design and Secondary Data Analysis. Michael Husson, Institut de recherches economiques et sociales (IRES) in Paris will provide a keynote lecture on work in times of crisis and changing employment relations. [full programme]

The next network school will be hosted in Leuven, Belgium in June 2014 around the topic of flexibility and security within labour markets in Europe. This training event will be the first which will be open to PhD students external to the network, there will also be an opportunity for interested academics to participate in a roundtable the topic ‗future challenges of employment‘.

More information is available at www.changingemployment.eu

For further information contact Network Coordinator Professor Paul Stewart, Dept of Human Resource Management, University of Strathclyde Tel: +44 548 3219

Marie Curie Logo